Web Analysis for daotao.hnue.edu.vn - daotao.hnue.edu.vn

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UniSoft - Thiên An

Đăng nhập TRANG CHỦ CT ĐÀOTẠO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DIỄN ĐÀN TRANG SINH VIÊN TRANG CÁN BỘ TRANG GIÁO VIÊN Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ Sinh viên có nguyện vọng đăng ký chuyển điểm ngoại ngữ (theo tinh thần ...

Last updated: 2017-04-26 10:19:46

daotao.hnue.edu.vn Information

Name daotao.hnue.edu.vn
Length : 18 characters
Subdivision of the domain daotao.hnue.edu.vn is sub domain of hnue.edu.vn
Character Set UTF-8
Programming Language ASP.NET
Icon daotao.hnue.edu.vn
Sum of Loaded Time 1.884 Seconds
Loaded Speed Graph

daotao.hnue.edu.vn Technology Information

Web server Microsoft-IIS/7.0
IP Address 210.245.2.241
Whois daotao.hnue.edu.vn

daotao.hnue.edu.vn Heading Content

H3 Heading   1

- Mẫu đơn chuyển đổi điểm/miễn học, miễn thi ngoại ngữ

daotao.hnue.edu.vn Other Information

Total of Images

There are 5 images at daotao.hnue.edu.vn.

And Found 0 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at daotao.hnue.edu.vn 13696 characters
Keywords

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ |

These keywords have 32 characters and quantity is 1 keywords
Out link thienan.vn |
HASH ffd5a6c7ab0477011c59edc62e14913c,3be732ecf22d15c5d4ccc3b8ef53c6000f8fb57f